Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

JOS TEN BERG’S HANDELMAATSCHAPPIJ B.V.

 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht onder nummer 85/2012

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, levering van goederen en/of verrichte diensten tussen ons en de afnemer aangegaan, behoudens in geval van uitdrukkelijk overeengekomen en door ons schriftelijk bevestigde afwijking.

b. Door het plaatsen van een order geeft de afnemer te kennen dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

c. Eventueel door de afnemer gehanteerde leverings-, verkoop- danwel inkoopvoorwaarden, indien en voorzover afwijkend van de onderhavige voorwaarden, zijn voor ons niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 

a. Alle aanbiedingen, prijzen en condities zijn vrijblijvend en te allen tijde door ons te herroepen.

b. Een rechtsgeldige overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat wij de order schriftelijk (waaronder tevens te verstaan: per e-mail) aan de afnemer hebben bevestigd.

c. De bij aanbiedingen behorende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven en overige soortgelijke gegevens, zijn globaal van aard en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

d. Ontwerptekeningen, technische schema’s en dergelijke behoren tot ons eigendoms- c.q. auteursrecht. Het is niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken, voor welk gebruik dan ook, anders dan voor het doel waarvoor zij door ons verstrekt zijn.

e. Goederen die in opdracht van de afnemer speciaal worden aangemaakt, bestempeld of anderszins van kentekenen en/of decor worden voorzien, dienen, zonodig, met een surplus tot 10% van de overeengekomen hoeveelheid te worden afgenomen, terwijl een tot 10% minder geleverde hoeveelheid niet opnieuw behoeft te worden aangemaakt.

f. Stempels, matrijzen, gravures, vormen en dergelijke, benodigd voor het aanbrengen van kentekenen of decor als bedoeld onder e., blijven eigendom van de desbetreffende fabrikant, ongeacht het feit dat de doorberekende kosten van aanmaak van dergelijke stempels, matrijzen, gravures en/of vormen voor rekening van de afnemer zijn.

 

Artikel 3: Levering

 

a. Leveringstermijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bij benadering opgegeven en gaan in na orderbevestiging onzerzijds en na ontvangst van alle benodigde gegevens c.q. na ontvangst van de met de afnemer overeengekomen vooruitbetalingen. Een door ons opgegeven leveringstermijn zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

b. Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen af magazijn Nieuwegein.

c. Indien verzending op verzoek van de afnemer wordt uitgesteld danwel aflevering op het afleveradres niet mogelijk is, komen alle kosten voortvloeiende uit opslag c.q. hernieuwde aflevering integraal voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 4: Montage

 

a. De aanleg van elektrische, water-, gas-, stroom-, aan- en afvoerleidingen, riolering, luchtafzuiging, fundaties en metselwerk alsmede alle overige voorzieningen benodigd voor de ingebruikstelling van de goederen ter plaatse, vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer.

b. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat de niet tot de opdracht behorende werkzaamheden tijdig en naar behoren zijn verricht, zodanig dat de geleverde goederen en de montage geen schade respectievelijk vertraging ondervinden.

c. Montagewerkzaamheden gelden als uitgevoerd zodra de installatie bedrijfsklaar is of gereed is voor verdere bewerking door de afnemer of derden. Alsdan wordt de afnemer geacht de goederen in de overeengekomen en geleverde uitvoering te hebben aanvaard. Eventuele meerkosten voortvloeiende uit door de afnemer gewenste wijzigingen en/of onoordeelkundig gebruik zijdens de afnemer, komen voor diens rekening.

 

Artikel 5: Prijzen en bijkomende kosten

 

a. Alle prijzen en eventueel bijkomende kosten zoals vrachtkosten, administratiekosten e.d. zijn exclusief BTW.

b. Ingeval van kostenverhogende wijzigingen, zoals bijvoorbeeld als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen en energie, door derden doorberekende kosten of wijziging van valutaverhoudingen, zijn wij gerechtigd de geldende prijzen en/of bijkomende kosten daaraan aan te passen. Na mededeling daarvan aan de afnemer - waaraan gelijk te stellen vermelding in onze prijslijst zoals gepubliceerd op onze website - treden de aldus aangepaste prijzen en/of bijkomende kosten in de plaats van de voorheen geldende prijzen.

 

Artikel 6: Betaling

 

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de afnemer verplicht tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum. De afnemer is niet bevoegd op het aan ons verschuldigde enig bedrag, uit welken hoofde dan ook, in mindering te brengen.

b. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en is hij aan ons verschuldigd:

I  een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag;

II alle gerechtelijke (waaronder kosten van juridische bijstand) en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldigde bedrag, bedragende de buitengerechtelijke kosten 15% van het totaal door de afnemer aan ons verschuldigde.

c. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, zijn wij bij niet-tijdige betaling gerechtigd verdere (deel)leveranties aan de afnemer op te schorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen, onverminderd de bevoegdheid de overeenkomst, naar onze keuze, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7: Reclames

 

a. Eventuele reclames, van welke aard of oorzaak ook, dienen binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer om bij aflevering geconstateerde transportschade of manco’s terstond aan de vervoerder te melden en op de vrachtbrief te doen aantekenen. Na verloop van voormelde termijn van vijf werkdagen na aflevering wordt de afnemer geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

b. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, afwerking, kleur of constructie, welke uit technisch oogpunt redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen danwel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, leveren geen grond op voor reclame.

c. Ingeval de levering meerdere goederen behelst, laten reclames met betrekking tot één van die goederen onverlet de afnameverplichting van de overige goederen.

d. Terugneming van goederen zal slechts kunnen plaatsvinden indien en voorzover wij aan de afnemer voorafgaande schriftelijk toestemming tot terugzending hebben verleend.

e. Een tijdige reclame en/of de inbehandelingneming van een reclame schort de betalingsverplichting van de afnemer noch diens verplichting tot afname en betaling van de overige goederen van de order op.

 

Artikel 8: Garantie

 

a. Onverminderd de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen, garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden, mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van de goederen stipt zijn opgevolgd.

b. De garantieperiode vangt aan op de dag van aflevering van de goederen respectievelijk de dag van oplevering van de door ons verrichte werkzaamheden en verstrijkt zes maanden daarna.

c. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor gebreken waarvan de afnemer aantoont dat deze vóór of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van ondeugdelijke constructie, materialen, montage of service.

d. Gebreken die geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van grondstoffen, materialen of constructie of wijze van uitvoering, gekozen door de afnemer of verplicht opgelegd door enige derde of regeling van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.

e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt door ons geen garantie gegeven voor goederen of materialen bewerkt overeenkomstig instructies van de afnemer.

f. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van ondeugdelijke goederen c.q. het herstellen van ondeugdelijke werkzaamheden danwel, naar onze keuze, tot terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke goederen c.q. verrichte werkzaamheden in rekening gebrachte bedrag.

g. Indien het betreft door ons geleverde, maar door een derde gefabriceerde goederen, strekt onze garantie tegenover de afnemer nooit verder dan de door de fabrikant tegenover ons afgegeven garantie.

h. Iedere garantie vervalt indien de afnemer gedurende de garantieperiode de door ons geleverde goederen laat herstellen door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

a. Zolang de afnemer onze vorderingen, met inbegrip van renten en kosten, uit hoofde van de met ons bestaande rechtsverhouding niet volledig heeft voldaan, blijven wij eigenaar van alle door ons aan de afnemer verkochte en geleverde goederen.

b. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of in gebruik aan derden af te staan.

c. In geval van beslaglegging op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel indien derden anderszins daarop rechten doen gelden, is de afnemer verplicht ons onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

d. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan ons toestemming om, in alle gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich dan zullen bevinden en die aldaar mee te nemen.

 

Artikel 10: Overmacht

 

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, indien en voorzover wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen als gevolg van overmacht.

b. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het elektriciteitsnet, storingen in het elektronisch verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van onze leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

c. In het geval van overmacht behouden wij ons het recht voor om onze verplichtingen op te schorten en zijn wij tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

 


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

a. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van onze rechtsverhouding met de afnemer is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 8 omschreven. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 

a. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met ons bestaande rechtsverhouding alsmede in geval van faillissementsaanvrage, faillissement, beslaglegging, liquidatie of in geval van aangevraagd of verkregen surséance van betaling, zijn wij, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer op te schorten, danwel deze eenzijdig geheel of ten dele te ontbinden.

b.  In voornoemde gevallen wordt al hetgeen de afnemer aan ons verschuldigd is dadelijk en volledig opeisbaar, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13: Verkopen op afstand

 

a. Indien en voorzover er sprake is van een consumentenkoop in de zin van de Wet verkopen op afstand, gelden de onderhavige algemene voorwaarden onverkort, behoudens de navolgende afwijkingen:

1. De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van zeven werkdagen, te rekenen vanaf het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, zonder opgave van redenen aan ons te retourneren.

2. Indien de afnemer na afloop van laatstgenoemde termijn de geleverde goederen niet aan ons heeft teruggezonden, is de koop een feit rechtens.

3. Alvorens over te gaan tot terugzending is de afnemer gehouden daarvan binnen de termijn van zeven werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons melding te maken.

4. Terugzending van de geleverde goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij of door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd, vervalt het herroepingsrecht van de afnemer.

5. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin dragen wij er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag, indien en voorzover reeds betaald, aan de afnemer wordt terugbetaald binnen zeven werkdragen na terugontvangst van de goederen. De kosten van terugzending van de door ons geleverde goederen blijven geheel voor rekening van de afnemer.

6. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificatie van de afnemer zijn vervaardigd.

 


Artikel 14: Gegevensbeheer

 

a. Bij een aanvraag voor een offerte of het doen van een bestelling worden de gegevens van de afnemer opgenomen in ons klantenbestand. De gegevens van de afnemer zullen niet zonder diens instemming verstrekt worden aan derden en zullen voor het overige door ons vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

a. Op de rechtsverhouding tussen ons en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen ons en de afnemer, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Melding

Om uw prijzen te zien en te bestellen dient u in te loggen.